Algemene Voorwaarden Ticketscan 2021

1. Definities

Ticketscan: De organisatie Ticketscan gevestigd aan de Voltastraat 2 te (1817 DD) Alkmaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 50962051 en BTW NL187861808B01.

Organisator: De rechtspersoon die gebruik maakt van het door Ticketscan online georganiseerde systeem van ticketverkoop.

Klant: De natuurlijke en/of rechtspersoon die tickets afneemt middels de website van Ticketscan.

Ticket: Door de klant middels de website van Ticketscan aangeschafte toegangsbewijs voor een bepaaldevenement.

Website van Ticketscan: Het domein www.ticketscan.nl inclusief het daarop aanwezige georganiseerde online systeem van ticketverkoop en alle daartoe behorende (sub)domeinen. Websites, althans (sub)domeinen, van derden behoren niet tot de website van Ticketscan zelfs niet wanneer er door een link vanaf de website van Ticketscan naar wordt (door)verwezen.

PSP: Payment Service Provider. Dit is de rechtspersoon welke de betaling door de klant aan Ticketscan faciliteert. De keuze om betalingen door tussenkomst van een bepaalde PSP te laten lopen en welke PSP dat zal zijn, ligt bij Ticketscan.

2. Toepasselijkheid

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van Ticketscan, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.

Eventuele voorwaarden van de organisator worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Ticketscan uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Wanneer door Ticketscan gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De organisator kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Ticketscan onderhavige voorwaarden soepel toepast.

Ticketscan behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat de organisator van de wijziging in kennis is gesteld, met dien verstande dat voor reeds gegeven orders de voorwaarden blijven gelden die van kracht waren op de dag dat de order tot stand is gekomen.

Indien een of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Ticketscan in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Ticketscan vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Ticketscan, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Aanbiedingen en offertes

Alle aanbiedingen en offertes van Ticketscan zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.

De organisator staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens organisator aan Ticketscan opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Ticketscan haar aanbieding baseert.

Ticketscan is gerechtigd bij het verstrekken van de offerte dan wel voor aanvang van de opdracht een aanbetaling te verlangen.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Ticketscan niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

De inhoud van de opdracht wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de opdracht.

De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Ticketscan zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Totstandkoming en duur van de overeenkomst

Een overeenkomst tussen Ticketscan en de organisator komt eerst tot stand op het moment dat de organisator op de website van Ticketscan een account aanmaakt. Tussen Ticketscan en de organisator komt een overeenkomst van bemiddeling voor onbepaalde duur tot stand in de zin van art. 7:425 BW strekkende dat Ticketscan, middels haar online georganiseerde systeem voor ticketverkoop en tegen betaling van een provisie, in naam en opdracht van de organisator de uitgifte en betaling van tickets aan klanten faciliteert.

Ticketscan faciliteert slechts de uitgifte van tickets en de betaling daarvan door de klant aan de organisator. Tussen de klant en Ticketscan komt op geen enkele wijze een overeenkomst tot stand, noch maakt Ticketscan enig onderdeel uit van de tussen de organisator en de klant tot stand gekomen overeenkomst.

Ticketscan zal de klant voor aankoop van een ticket duidelijk wijzen op het feit dat er tussen Ticketscan en de klant geen overeenkomst tot stand komt en dat de klant zich met eventuele vragen, klachten en reclamaties rechtstreeks dient te wenden tot de organisator. Op verzoek van de klant zal Ticketscan alle bij Ticketscan bekende (bedrijfs)gegevens aan de klant verstrekken teneinde het voor de klant mogelijk te maken contact op te nemen met de organisator, danwel zal Ticketscan deze informatie op haar website beschikbaar stellen.

5. Verkoop en levering van tickets

Ticketscan biedt de klant via haar online systeem inzage in alle aangeschafte tickets en de mogelijkheid om deze (opnieuw) te downloaden totdat het evenement heeft plaatsgevonden. Toegang tot aangeschafte tickets geschiedt door middel van een per e-mail verstuurde persoonlijke (beveiligde) link.

De website van Ticketscan biedt de organisator de mogelijkheid tot het verkopen van tickets aan klanten. De organisator heeft daarbij in ieder geval de mogelijkheid om het aantal beschikbare tickets, de prijs per ticket, de datum waarop het evenement plaats vindt en de naam van het evenement te vermelden.

Ticketscan biedt de organisator de mogelijkheid om op de eigen website van de organisator een link naar de website van Ticketscan te plaatsen alwaar de klant tickets kan bestellen en afrekenen.

Medewerkers en relaties van Ticketscan hebben ten allen tijde toegang tot het evenement.

Tijdens het proces van bestellen en betalen van de tickets, slaat Ticketscan in ieder geval het door de klant opgegeven e-mailadres en het gewenste aantal tickets op. Nadat betaling door de klant aan Ticketscan danwel haar PSP heeft plaatsgevonden, wordt door Ticketscan via e-mail aan het door de klant opgegeven e-mailadres het aantal tickets ter beschikking gesteld waarvoor betaling heeft plaatsgevonden.

Ieder door Ticketscan uitgegeven ticket bevat een unieke barcode, welke barcode door middel van een pc en/of laptop in combinatie met door Ticketscan in bruikleen aangeboden scanners kunnen worden uitgelezen.

Ticketscan biedt de organisator doorlopend de mogelijkheid om middels de online account van de organisator het verkochte aantal tickets en andere relevante verkoopgegevens te bekijken.

6. Provisie

Voor elk ticket dat via de website van Ticketscan aan een klant wordt verkocht is de organisator aan Ticketscan provisie verschuldigd. Deze provisie bestaat uit servicekosten en transactiekosten. Deze kosten komen bovenop de prijs van een ticket, welke prijs door de organisator in het systeem van Ticketscan wordt aangegeven. De prijs die een klant voor een ticket betaalt bestaat derhalve uit 3 componenten: de prijs van de organisator, de servicekosten en de transactiekosten.

Ticketscan is te allen tijde gerechtigd de kosten van door haar in rekening gebrachte provisie te wijzigen. Dit geldt onverkort voor evenementen waarvoor reeds door tussenkomst van de website van Ticketscan tickets zijn verkocht. Een wijziging in provisiekosten geldt niet voor reeds verkochte tickets. Ticketscan zal de organisator uiterlijk 4 weken voor ingang van een voorgenomen wijziging van provisiekosten op de hoogte stellen. Indien de organisator de voorgenomen wijziging niet wenst te aanvaarden, heeft de organisator het recht zijn account binnen 4 weken op te zeggen.

De door Ticketscan aan de organisator in rekening gebrachte provisie blijft verschuldigd indien de organisator, om wat voor reden ook, besluit het ticket van de klant terug te nemen en de aanschafwaarde geheel of gedeeltelijk terugbetaalt.

Aan de klant in rekening gebrachte provisie is inclusief BTW.

7. Facturatie en betaling

Betalingen door de klant aan Ticketscan gedaan worden in beginsel telkens binnen 5 dagen nadat het evenement heeft plaatsgevonden onder inhouding van provisie door Ticketscan op de door de organisator opgegeven rekening overgemaakt.

Op verzoek van de organisator worden betalingen door Ticketscan aan de organisator tussentijds (voor de in het vorige lid genoemde termijn) verricht. Ticketscan is in geval van tussentijdse betaling gerechtigd een bedrag aan administratiekosten in rekening te brengen.

Per door Ticketscan aan de organisator overgemaakte betaling, verstrekt Ticketscan aan de organisator een (digitaal) overzicht waarop de in rekening gebrachte danwel reeds verrekende provisie staat vermeld.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient betaling van facturen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Ticketscan aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum verkeert de organisator van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.

De organisator is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Ticketscan maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van de organisator. In dat geval is de organisator een vergoeding verschuldigd van tenminste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 37,00. Indien de werkelijk door Ticketscan gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.

In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de organisator zijn de vorderingen van Ticketscan en de verplichtingen van de wederpartij jegens Ticketscan onmiddellijk opeisbaar.

Door de organisator gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de organisator dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Ticketscan is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

8. Bruikleen van scanners en computers

Indien de organisator niet beschikt over de benodigde apparatuur teneinde de barcodes op door Ticketscan uitgegeven tickets uit te lezen, wordt op verzoek van de organisator de benodigde apparatuur (al dan niet tegen betaling) aan de organisator in bruikleen gegeven waarmee de barcodes kunnen worden uitgelezen.

De mogelijkheid tot het in bruikleen gebruiken van de benodigde apparatuur geldt slechts indien Ticketscan ten tijde van het betreffende evenement over voldoende, niet reeds in bruikleen gegeven apparatuur beschikt. Hierover zal tussen Ticketscan en organisator nader overleg plaatsvinden.

Indien een organisator gebruik wenst te maken van het aanbod van Ticketscan en apparatuur wenst te gebruiken, dient de organisator dit tijdig aan Ticketscan kenbaar te maken. Ticketscan zal er zorg voor dragen dat de gewenste apparatuur tijdig op de afgesproken locatie aanwezig is.

Het gebruik van de in bruikleen gegeven apparatuur geschiedt voor rekening en risico van de organisator. De organisator dient de in bruikleen gegeven apparatuur na afloop van de bruikleenperiode in dezelfde staat aan Ticketscan terug te geven als waarin de apparatuur verkeerde voor aanvang van het gebruik door de organisator.

Alle schade aan de apparatuur die optreedt tijdens de bruikleenperiode dient direct bij teruggave door de organisator aan Ticketscan te worden vergoed.

Door Ticketscan aan de organisator in bruikleen gegeven apparatuur blijft eigendom van Ticketscan.

Organisator is verplicht de aan de organisator in bruikleen gegeven apparatuur op eerste verzoek van Ticketscan te retourneren aan Ticketscan. Alle kosten die gepaard gaan met het retourneren van de apparatuur komen voor rekening van de organisator.

9. Opzegging/Beëindiging van de overeenkomst

Zowel Ticketscan als de organisator is gerechtigd de tussen partijen overeengekomen overeenkomst op ieder moment en per direct te beëindigen. Beëindiging van de overeenkomst met Ticketscan geschiedt door opzegging van de online account van de organisator, danwel door schriftelijke mededeling van opzegging aan het adres van Ticketscan.

Indien Ticketscan, om wat voor reden ook, de overeenkomst met de organisator opzegt, is Ticketscan nimmer gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet wanneer de overeenkomst wordt opgezegd in aanloop naar een evenement:

  • waarvoor reeds door tussenkomst van Ticketscan tickets zijn verkocht;
  • waarvoor de verkoop van tickets geheel of gedeeltelijk middels tussenkomst van Ticketscan plaats vindt;
  • waarbij de organisator in grote mate afhankelijk is van de online verkoop van tickets door tussenkomst van Ticketscan.

Indien de organisator de overeenkomst met Ticketscan opzegt, is Ticketscan niet (langer) gehouden de door organisator gepubliceerde content op de website van Ticketscan beschikbaar te houden, danwel op te slaan, danwel opgeslagen te (doen) houden.

Indien de organisator de overeenkomst met Ticketscan opzegt, is Ticketscan gerechtigd per direct aan de organisator de (verdere) toegang tot zijn/haar account te onthouden en/of de account van de organisator uit haar database en van haar systemen te verwijderen. Ticketscan is na opzegging niet gehouden enige informatie aangaande de registratie en/of account van de organisator op te (doen) slaan, danwel opgeslagen te (doen) houden.

Indien beëindiging van de overeenkomst plaatsvindt, maar nog niet alle provisie door Ticketscan aan de organisator in rekening werd gebracht, blijft de organisator de provisie onverkort verschuldigd.

In geval van beëindiging van de overeenkomst is de organisator gehouden alle door Ticketscan in bruikleen of op andere wijze ter beschikking gestelde goederen onmiddellijk aan Ticketscan te retourneren. De kosten die gepaard gaan met het retourneren van deze goederen komen voor rekening van de organisator.

Ticketscan is gerechtigd de account van de organisator uit haar systemen te verwijderen en de overeenkomst met de organisator te beëindigen indien de account van de organisator meer dan 18 maanden geen activiteit meer vertoont. Ticketscan zal de organisator van haar voornemen de account te verwijderen op de hoogte stellen en aan de organisator de mogelijkheid bieden om binnen 5 werkdagen aan te geven of hij zijn account wenst te behouden.

10. Intellectueel eigendom

Alle rechten van intellectueel eigendom welke voortvloeien uit de tussen Ticketscan en de organisator gesloten overeenkomst, danwel de door Ticketscan in opdracht van de organisator uitgevoerde werkzaamheden berusten uitsluitend bij Ticketscan. De organisator verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend.

Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Ticketscan is het de organisator niet toegestaan de rechten van het intellectuele eigendom van Ticketscan of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met, of door inschakeling van derden, te wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.

De rechten van intellectueel eigendom welke Ticketscan in licentie gebruikt mag de organisator nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.

Het is Ticketscan toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de geleverde software of delen daarvan. Indien Ticketscan door middel van technische bescherming de software heeft beveiligd, is het de organisator niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of ontwijken.

11. Zichttermijn en herroepingrecht

De toepasselijkheid van enige zichttermijn c.q. bedenktijd is uitdrukkelijk uitgesloten. Wegens de aard van het product is op de verkoop van tickets geen zichttermijn van toepassing, ook niet indien er sprake is van een consumentkoop op afstand in de zin van art. 7:46a sub b BW. De klant komt derhalve geen herroepingrecht toe.

12. Aansprakelijkheid

Indien Ticketscan aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.

Indien Ticketscan aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
  • De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Ticketscan aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Ticketscan kunnen worden toegerekend.
  • Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de organisator aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Ticketscan is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Ticketscan is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat er, om wat voor reden dan ook, geen betalingen kunnen plaatsvinden wegens storingen, gebreken en/of tekortkomingen in het systeem van door Ticketscan aangewezen derden, daaronder mede begrepen de PSP en de webhost.

De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Ticketscan.

13. Vrijwaring

Organisator vrijwaart Ticketscan voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Ticketscan toerekenbaar is.

Organisator is gehouden om Ticketscan zowel in als buiten rechte bij te staan indien Ticketscan wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien organisator in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is Ticketscan, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Ticketscan en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de organisator.

14. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Ticketscan in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de organisator dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Ticketscan gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Ticketscan kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen.

Indien een van de in het vorige lid genoemde gevallen zich voordoet, zal de organisator Ticketscan in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog in overeenstemming met de overeenkomst te verrichten.

In geval van overmacht is elke schadeplichtigheid van Ticketscan uit welken hoofde dan ook uitgesloten. Van hun recht om in geval van overmacht de overeenkomst te ontbinden zullen partijen niet eerder gebruik maken dan na verloop van twee maanden nadat de overmacht is ontstaan, tenzij partijen voor het alsnog verrichten van de overeengekomen prestatie een langere termijn zijn overeengekomen.

Indien Ticketscan bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Ticketscan gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de organisator gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

14. Privacy

Ticketscan is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld bij de verkoop van tickets. Ticketscan zal de verzamelde gegevenss slechts verwerken teneinde:

  • Uitvoering te kunnen geven aan de tussen Ticketscan en de klant gesloten overeenkomst;
  • Een administratie c.q. database bij te houden van alle klant en de daarbij horende persoonsgegevens;
  • Relevante aanbiedingen aan de klant te doen van Ticketscan, de desbetreffende organisatie of haar partners.

Ticketscan zal de gegevens van de klant slechts gebruiken voor marketingdoeleinden indien de klant hier expliciet toestemming toe heeft gegeven. Iedere e-mail die Ticketscan in dit kader verstuurt, zal tevens een link bevatten waarmee de klant zich voor toekomstige e-mails af kan melden.

De klant erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn persoonsgegevens door Ticketscan en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt.

16. Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle door Ticketscan gesloten en te sluiten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd - die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Ticketscan, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Ticketscan met de organisator kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.